Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Pravidlá súťaže

Pravidlá súťaže

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Tieto pravidlá („pravidlá“) obsahujú úplnú úpravu podmienok odmeňovania s názvom „Letná súťaž“(„súťaž“). Tieto pravidlá sú k dispozícii nepretržite po celú dobu trvania súťaže na internetovej adrese  https://blog.galfy.sk/letna-sutaz/ a tvoria jediný záväzný dokument, vo vzťahu k spotrebiteľom, upravujúci pravidlá okolo výhry v súťaži. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené len formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu, uverejnených rovnako ako tento dokument. Výňatky z týchto pravidiel, alebo skrátené verzie týchto pravidiel, uvedené v reklamných a propagačných materiáloch majú len informatívnu povahu a nie sú právne zaväzujúcimi pravidlami tejto súťaže. 

USPORIADATEĽ SÚŤAŽE 

SPORTCENTRUM GALFY, s. r. o., so sídlom Horný Smokovec 51, 062 01 Vysoké Tatry, IČO: 36 461 148, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 11670/P, DIČ: 2020016229, prevádzka Horný Smokovec 51, 062 01 Vysoké Tatry, („usporiadateľ“), prevádzkovateľ e-shopu galfy.sk. 

MIESTO A DOBA KONANIA SÚŤAŽE 

Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky v e-shope galfy.sk.

od 3. 7. 2024 00:00:01 hod. do 30. 7. 2024 23:59:59 hod. 

(„súťažné obdobie“) 

ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE 

Účastníkom súťaže môže byť každá nepodnikajúca fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá splní podmienky účasti v súťaži  stanovené týmito pravidlami („súťažiaci“). 

Zo súťaže budú vylúčení všetci súťažiaci, ktorí riadne nesplnia podmienky účasti v súťaži v súlade s týmito pravidlami v dobe konania súťaže. Z účasti v súťaži sú ďalej vylúčené všetky osoby v pracovnom, alebo obdobnom pomere vo vzťahu k usporiadateľovi. V prípade, že sa výhercom stane takáto vylúčená osoba, cena jej nebude odovzdaná a prepadne v prospech usporiadateľa. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže tých súťažiacich, u ktorých súťažného správania sa prejavia známky podvodného súťaženia, alebo je u nich iné dôvodné podozrenie zo zneužívania súťaže, či obchádzania týchto pravidiel v rozpore s pravidlami tejto súťaže, či zmyslom súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa svojho uváženia posúdiť splnenie stanovených podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi a súťažiacich nespĺňajúcich podmienky uvedené v týchto pravidlách podľa svojej úvahy zo súťaže vylúčiť. 

CENY 

dokopy 33 produktov z  ponuky e-shopu Galfy, výber produktov sa môže meniť. 

AKO SA SÚŤAŽE PLATNE ZÚČASTNIŤ? 

Pre účasť v súťaži sú stanovené nasledujúce podmienky: 
 
Pre účasť v súťaži si súťažiaci musí vybrať tovar z ponuky na webovej stránke galfy.sk. Vybraný tovar vloží do nákupného košíka kliknutím na tlačidlo „Pridať do košíka“. Pri dokončovaní objednávky napíše do poľa pre poznámky heslo „súťažím“, ktoré je potrebné pre zaradenie do súťaže. Pre účasť v súťaži nie je stanovená žiadna minimálna hodnota objednávky, takže súťažiaci môže zakúpiť ľubovoľný tovar bez ohľadu na jeho cenu. Účasť v súťaži je dobrovoľná a môže byť odmietnutá nevyplnením poľa pre poznámky v objednávke. 

Žrebovanie nákupov za predchádzajúcich 7 dní prebieha každú stredu, od 3. 7. 2024 00:00:01 hod. do 30. 7. 2024 23:59:59 hod. Celkom prebehnú 4 kola. Do prvého žrebovania 9. 7. 2024 vstúpia všetky nákupy, ktoré boli uhradené a platba bola pripísaná na účet usporiadateľa v období 3. 7. 2024 až 9. 7. 2024. Rozhodujúci dátum je deň prijatia platby, to znamená, že objednávka s platbou pri prevzatí tovaru vytvorená 2. 7. 2024 pred polnocou už nemôže vstúpiť do žrebovania. 

Žrebovanie prebieha náhodným výberom v internom systéme Galfy. Každý týždeň vyžrebujeme 2 nákupné doklady, hneď v ten deň sa pokúsime kontaktovať mailom prvého zákazníka zo zoznamu, ktorý daný nákup inicioval.  

V prípade, že sa zákazník neozve naspäť do 24 hodín, pokračujeme na ďalšiu objednávku až do úspešného kontaktovania 3 výhercom. Jeden zákazník môže vyhrať opakovane, a to aj niekoľkokrát v jednom kole, ak sa vyžrebujú jeho nákupy. Každý ďalší nákup zvyšuje šancu na výhru. 

V mailovej komunikácií oznámime zákazníkovi informácie o výhre a dohodneme sa na spôsobe odovzdania a prípadne fotografickej, alebo  video dokumentácii pri odovzdávaní výhry. V prípade nedostatočnej súčinnosti zákazníka, ako je oznámenie adresy pre zaslanie výhry, nedostavenie sa na dohodnuté miesto a pod., výhra prepadá bez náhrady. Výhru nie je možné nárokovať.  

Vyhlásenie výhercov prebehne po odovzdaní, alebo odoslaní výhry, na súťažnej stránke usporiadateľa v tvare – meno, prvé písmeno priezviska a mesto výhercu.  

Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá tejto súťaže, či ich obmedziť, odložiť, alebo prerušiť jej realizáciu vrátane doby jej platnosti. Alebo súťaž ukončiť, a to v priebehu celého súťažného obdobia. Takáto skutočnosť bude neodkladne oznámená súťažiacim na súťažných stránkach. Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať splnenie všetkých podmienok pre účasť v súťaži a v prípade sporu rozhodnúť s konečnou platnosťou o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Prípadné námietky k priebehu súťaže je súťažiaci  povinný zaslať usporiadateľovi do 5 pracovných dní od ukončeného súťažného obdobia, a to písomne na adresu sídla usporiadateľa. Na neskoršie námietky nebude braný zreteľ. Usporiadateľ nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté výhercom (súťažiacim) ani tretím osobám v súvislosti s účasťou v súťaži, alebo realizáciou cien. 

VRÁTENIE TOVARU

V prípade, že súťažiaci vráti tovar, na základe ktorého bol vylosovaný a bola mu pridelená výhra, je povinný vrátiť aj túto výhru. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať od účastníka vrátenie tejto výhry.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Súťažiaci svojou účasťou v súťaži berie na vedomie, že pre účely organizácie súťaže je nevyhnutné spracovanie osobných údajov v rozsahu: meno  a priezvisko, telefón, e-mail a adresa pre zaslanie výhry. 
  

Súťažiaci ďalej berie na vedomie, že spoločnosť SPORTCENTRUM GALFY, s. r. o., so sídlom Horný Smokovec 51, 062 01 Vysoké Tatry, IČO: 36 461 148, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 11670/P, DIČ: 2020016229, prevádzka Horný Smokovec 51, 062 01 Vysoké Tatry,(„usporiadateľ“), prevádzkovateľ e-shopu galfy.sk je ako správca osobných údajov oprávnená jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom vyššie, prípadne ďalších údajov zverených usporiadateľovi, spracúvať na účely účasti v súťaži (čl. 6 odst. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679), pričom tento účel zahŕňa najmä nasledujúce operácie spracovania: 

– uloženie osobných údajov pre registráciu do súťaže;  

– zasielanie informatívnych e-mailov resp. kontaktovanie súťažiacich prostredníctvom hovorov, či SMS, vo veciach týkajúcich sa organizácie a vedenia súťaže; 

– spracovanie osobných údajov na účely kontroly a vyhodnotenia súťaže podľa pravidiel; 

– osobný, telefonický, písomný aj elektronický kontakt na účel overenia splnenia podmienok súťažiacim, informácie o výhre a ďalšej súvisiacej komunikácie. 
  

Osobné údaje budú spracované automatizovane a zabezpečene v elektronickej forme, a to po dobu nevyhnutnú pre usporiadanie súťaže, kontrolu splnenia podmienok súťaže a prípadnú kontrolu zo strany verejnoprávnych orgánov, najdlhšie po dobu 2 rokov od skončenia súťaže, ak nevyžaduje zákon dlhšiu dobu. 
 
Organizátor je vo vzťahu k osobným údajom súťažiacich spracovateľom usporiadateľa.  

Ako subjekt údajov má súťažiaci nižšie uvedené práva, ktoré pre neho vyplývajú z právnych predpisov, a ktoré môže kedykoľvek uplatniť. Ide o právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nepresných, alebo nepravdivých osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov, (iii) na výmaz osobných údajov, ak už nie sú osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov, (v) na prenositeľnosť údajov a (vi) právo vzniesť námietku, po ktorej spracovanie osobných údajov súťažiaceho bude ukončené, v prípade ak nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami, alebo právami a slobodami súťažiaceho, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov. Zároveň má súťažiaci možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela). 
  

Na uplatnenie svojich práv, podanie sťažnosti, alebo v prípade akejkoľvek otázky sa môže súťažiaci obrátiť na správcu e-mailom zaslaným na adresu: eshop@galfy.sk. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Súťažiaci účasťou v súťaži bez výhrad akceptuje, že súťaž je usporiadaná a organizovaná podľa slovenského práva a že akékoľvek spory súvisiace so súťažou budú riešené výhradne súdmi Slovenskej republiky. 

Vyplatenie peňažného plnenia namiesto ceny nie je možné a súťažiaci nie je oprávnený sa domáhať výmeny ceny. 

Ak usporiadateľ, či tieto pravidlá neurčia inak, všetky oznámenia o súťaži, jej priebehu a zmenách budú realizované prostredníctvom súťažných stránok. 

Usporiadateľ nezodpovedá za dočasnú nedostupnosť súťažných stránok spôsobenú objektívnymi okolnosťami, najmä poruchou pripojenia k internetu, či iným technickým výpadkom. 

Orgánom oprávneným k mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov vzniknutých v súvislosti s účasťou súťažiaceho, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom v tejto súťaži,  je Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorej webových stránkach (http://www.soi.sk/) súťažiaci nájde údaje o spôsobe a podmienkach mimosúdneho riešenia sporov, kedy toto pojednávanie môže byť zahájené len na základe návrhu súťažiaceho až potom, ak sa mu nepodarí spor vyriešiť priamo s usporiadateľom. Formulár návrhu na zahájenie pojednávania o mimosúdnom riešení spotrebiteľského sporu je dostupný na internetových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie.  

Súťažiaci, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom, má ďalej právo zahájiť mimosúdne riešenie sporu online, prostredníctvom platformy ODR, dostupnej na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK. Postup mimosúdneho riešenia sporu nie je mediáciou podľa zák. č. 420/2004 Z. z., o mediácii, ani rozhodcovským konaním podľa zák. 244/2002 Z.z, o rozhodcovskom konaní a výkone rozhodcovských nálezov, v znení neskorších predpisov, a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie súťažiaceho obrátiť sa so svojím nárokom na Slovenskú obchodnú inšpekciu, či na súd. 

Otázky vzťahujúce sa k súťaži je možné smerovať na e-mail: eshop@galfy.sk 
  

V Poprade dňa 3. 7. 2024